Strategic Priorities

Strategic Priorities
Competent and Credible Civil Servants Ensure High Quality Public Service
( Ang Mahuhusay at Kapani-paniwalang mga Lingkod Bayan ay Nagtitiyak ng Mahusay na Uri ng Serbisyo Publiko )
Excellent Public Service Results in Citizen’s Trust and Satisfaction
( Ang Mahusay na Serbisyo Publiko ay Nagbubunga ng Pagtitiwala at Kasiyahan ng mga Mamamayan )
Harmony, Morale and Wellnes In The Workplace Enhance Workforce Productivity
( Ang Magandang Samahan, Moral at Kagalingan sa Lugar ng Trabaho ay Nakadaragdag sa Pagiging Mabunga ng Lakas sa Paggawa )
Fair and Expeditious Disposition of Cases Affirms Citizen’s Faith In The Administrative Justice System 
( Ang Makatarungan at Mabilis na Pagpapasiya sa mga Kaso ay Nagpapatibay sa Pagtitiwala ng mga Mamamayan sa Sistema ng Katarungang Pampangasiwaan )
Interdependence Optimizes Organizational Performance and Good Governance
( Ang Pag-asa sa isa’t isa ay Higit na Nagpapalakas sa Pagganap sa Tungkulin ng isang Organisasyon at Mabuting Pamamahala )
Leveraging Internal and External Resources Improve Quality Management of CSC Programs 
( Ang Paggamit sa mga Yamang Panloob at Panlabas ay Nakapagpapahusay sa Uri ng Pamamahala sa mga Programa ng CSC )